Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności serwisu internetowego www.matimpex.pl zwana dalej Polityką prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie. Zasady te są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”.


Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Administratorem danych osobowych, w zależności od tego, w jakich celach przetwarzane są Twoje dane w relacji z naszym biurem Matimpex Travel, właściwym administratorem danych będzie jeden z podmiotów powiązanych. Wśród tych podmiotów znajdują się:

 • Biuro Podróży Matimpex Travel Janusz Śmigielski, ul. Langiewicza 2/4, 61-502 Poznań
 • Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o. o., ul. Skarbowców 115/ 6, 53-025 Wrocław

Podmioty zwane będą na łamach Serwisu łącznie Administratorem danych osobowych lub Matimpex Travel.  


O tym, który podmiot jest Administratorem Twoich danych osobowych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych, poinformujemy w momencie ich przekazywania, np. przy zawarciu umowy o wycieczkę, zgłoszeniach do programu lojalnościowego czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Państwa danych osobowych. Mogą to Państwo zrobić pod nr telefonu 61 853 10 74,  mailowo rodo@matimpex.pl lub listownie na adres biura (ul. Langiewicza 2/4, 61-502 Poznań).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych informuje użytkowników Serwisu o celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku, a także o właściwych przypadkach w momencie ich przekazywania. 

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania: informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie oraz informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:

 • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego;
 • pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. komputer, smartfon)

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów: 

 • administrowania serwerami i Serwisem; 
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Serwisu;
 • zapewnienia świadczenia określonych usług; 
 • celów statystycznych, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przekazanie Administratorowi danych osobowych następuje w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 1. w przypadku użytkowników korzystających z Serwisu: prowadzenia analizy zachowań na stronie internetowej (częstotliwości wizyt w serwisie, przeglądania zakładek, itp), w celu realizacji własnych działań marketingowych Administratora danych osobowych bądź zapewnienia spersonalizowanych reklam, w zakresie m. in. potrzeb profilowania w sposób, który uwzględnia dopasowanie reklam do zainteresowań i preferencji poszczególnych użytkowników – zgoda użytkownika (poprzez wyrażenie akceptacji ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookies przez Serwis);
 2. udzielania odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące konkretnej imprezy turystycznej – zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty);
 3. bieżącego kontaktu z reprezentantami, osobami kontaktowymi ujawnionymi do kontaktu lub osobami, które same kontaktują się z Administratorem danych osobowych – w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Matimpex Travel, który jest rozumiany jako przyjęcie zapytania do realizacji oraz udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, a także prowadzenia bieżącego kontaktu.
 4. realizacji zawartych umów bądź dostawy usług, w tym:
  • konieczności realizacji umów lub konieczności przetwarzania danych przed ich zawarciem;
  • w zakresie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentów;
  • prawnie uzasadnionych interesów Matimpex Travel, w tym m. in.: dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi lub ich ustalenia, utrzymania bieżących kontaktów dotyczących umów, podejmowania negocjacji, utrzymania relacji biznesowych, właściwej identyfikacji klientów, kontrahentów i osób ich reprezentujących, a także ich pracowników i osób współpracujących.

GROMADZENIE DANYCH

Źródłem danych są zazwyczaj użytkownicy Serwisu, czyli osoby, których dane dotyczą.

W przypadku pracowników, współpracowników lub reprezentantów kontrahentów Matimpex Travel, klientów bądź reprezentantów klientów współpracujących w jego imieniu z Matimpex Travel, możliwe jest otrzymanie ich danych osobowych przez Administratora od kontrahentów lub klientów w związku z wyznaczeniem przez nich osób do kontaktu.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Użytkownicy przekazują dane osobowe dobrowolnie, przy czym w określonych sytuacjach ich podanie może wynikać z przepisów prawa lub postanowień umowy, a w konsekwencji odmowa ich udostępnienia uniemożliwi realizację przepisów prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

Zazwyczaj źródłem danych są użytkownicy Serwisu, czyli same osoby, których dane dotyczą.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych ma prawo ujawnienia danych użytkowników Serwisu wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

 • organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy kontrolujące, komornik, policja);
 • podmiotom  uprawnionym,  gdy  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń);
 • podmiotom  uprawnionym,  gdy  jest  to  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez Matimpex Travel do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Okres przechowywania danych przez Administratora danych osobowych zostaje podany w momencie ich zbierania, np. w umowach, które zostają zawarte z użytkownikami czy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o następujące kryteria:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych, na wykorzystanie plików „cookies” umożliwiających nam marketing bezpośredni, kierowanie spersonalizowanej reklamy w wyniku profilowania) – do czasu odwołania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z Administratorem danych osobowych relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których użytkownicy lub Matimpex Travel mogliby mieć prawo do wniesienia roszczenia;
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane są przechowywane tak długo, jak zobowiązuje do tego prawo.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkowników, mają oni prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika Serwisu, gdy przetwarzanie jest dokonane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw użytkownicy Serwisu mogą wnieść w każdym czasie;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw użytkownicy Serwisu mogą wnieść w dowolnym momencie.

W przypadku przetwarzania dane osobowe na podstawie zgody, użytkownicy Serwisu mają prawo  wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE

Szczegółowy zakres wykorzystywania plików cookies w Serwisie został opisany w Polityce plików cookies dostępnej tutaj.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE


Administrator danych jest właścicielem następujących stron profilowych:

 • na Facebooku:  Matimpex Travel
 • na Instagramie: CityLove  

co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających wskazane wyżej profile, strony oraz kanały, bądź wchodzących w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości).

 

Gromadzone dane dotyczą aktywności na danym profilu, przy czym użytkownicy Serwisu są również związani polityką prywatności i regulaminami obowiązującymi i zaakceptowanymi przez nich w ramach odwiedzanych portali internetowych, z którymi powinni się zapoznać.

 

ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI 


Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Serwisie użytkownicy są bezzwłocznie informowani na stronie Serwisu.